DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

SMLOUVA O NÁJMU MALÉHO PLAVIDLA

 

PŮJČOVNA PLAVIDEL PRAHA s.r.o., IČO 03900452, se sídlem Javor 25, 549 57, Teplice nad Metují,

zapsaná v OR u MěS v Praze, oddíl C, vložka 239731. Provozovna: Vltavanů 105, 140 00 Praha 4, Modřany.

 

Tato společnost je na základě zmocnění vlastníka předmětného plavidla jeho provozovatelem a je plně oprávněná k jeho provozování vlastním jménem a jeho dalšímu úplatnému pronájmu. Dále jen jako „pronajímatel“

a

Přebírající:pan/paní:……………………………………………………………………………

 

Trvalý pobyt :…………………………………………………………………………………..

 

Narozen: …………………………   číslo OP, Pas, ŘP:  ………………………Tel.:…………………………….

 

dále jen jako „nájemce“

uzavírají níže uvedeného dne podle § 630 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o nájmu malého plavidla.

Případné osobní údaje jsou použity pouze pro plnění této smlouvy nebo ve vztahu k této smlouvě a nejsou jinak dále archivovány či zpracovávány a není k nim umožněn přístup třetím osobám.

                                                                I. Předmět nájmu

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání malé plavidlo:  DAN 385                                           

Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou splnění účelu této smlouvy.

Nájemce smí plavidlo užívat na dolním toku, jen ke Smíchovskému zdymadlu u Jiráskova mostu. Na horním toku po zdymadlo nádrže Vraném nad Vltavou, delší plavba na horním toku musí být schválena dodatkem ke smlouvě.

II. Doba nájmu a nájemné a cena

Smlouva se sjednává  ode dne:…………………. hod.:……….., do dne:………………………hod.:…………

 

Účastníci se dohodli na nájemném ve výši………………_,-Kč , s vratnou kaucí 1 000,- Kč.

 

V případě pozdního vrácení, se účtuje každá započatá hodina v hodinové sazbě daného plavidla.

                                                          Nájemce přebírá plavidlo s tímto vybavením:

Výbava

množství

Motor Merkury 4T 5hp

1                  Ks

Vesla

2                  Ks

Plovací vesty

                    Ks

 

Nájemce výslovně prohlašuje, že byl řádně proškolen, je plně způsobilý a má dostatek zkušeností k vedení zapůjčeného plavidla.

 

Jména a podpisy osob oprávněných jednat a zavazovat smluvní strany v rozsahu této smlouvy:

 

V Praze dne:………………….

 

Po složení kauce 1 000,- Kč:

za pronajímatele:                                                                              za nájemce:

………………………………………………..                                ………………………………………………...                    

 

Skutečné datum a čas vrácení:…………………………………….s doplatkem:…………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bez vad/s těmito vadami:  

 

Po vrácení kauce 1 000,- Kč:    

za pronajímatele:                                                                               za nájemce:

………………………………………………..                                  ……………………………………………….

 

 

III. Předání a převzetí předmětu nájmu

Nájemce po své důkladné kontrole přebírá plavidlo způsobilé k provozu v dobrém stavu, bez viditelných závad a s vybavením, uvedeném v předávacím protokolu, který je součástí této smlouvy. Výslovně prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s jeho obsluhou a provozem, a že byl plně poučen a proškolen o pravidlech potřebných pro bezpečné vedení malého plavidla. Plavidlo musí být i vráceno ve shodném stavu, s výjimkou běžného opotřebení. 

 

IV. Odpovědnost za škody a pojištění

Nájemce tímto i přebírá odpovědnost za opatrování předmětu nájmu, včetně všech jeho součástí a příslušenství a je povinen vůči těmto věcem zachovávat veškerou obecnou prevenci předcházení škodám, jakou lze od něj spravedlivě vyžadovat (tj. řádně o něj pečovat, přiměřeně zabezpečit proti ztrátě, poškození, zničení či jinému snížení hodnoty).

Nájemce plně odpovídá za všechny škody, zničení a odcizení plavidla od doby jeho převzetí od pronajímatele až doby jeho vrácení. Pojištění nutná pro provozu vozidla zajišťuje na vlastní náklady pronajímatel, jemu patří všechna pojistná plnění. Neuhradí-li pojišťovna škodu způsobenou na plavidle z jakéhokoli důvodu buď vůbec, nebo v plném rozsahu, nahradí celou škodu nebo zaplatí její neuhrazenou část nájemce, a to do 10 dnů od předložení vyúčtování pronajímatelem.

Pronajímatel neponese odpovědnost za škodu způsobenou na majetku nájemce v důsledku poškození, odcizení či jinak, ani za zranění či úmrtí osob či poškození majetku jakýmkoliv způsobem, s výjimkou přímého či úmyslného zavinění pronajímatele.

Každou závadu, nehodu, porušení dopravních či jiných předpisů, poškození předmětu nájmu, poranění osob či jeho krádež musí nájemce oznámit pronajímateli neprodleně oznámit na číslo 739332638 nebo 725393330. Nájemce je povinen poskytnou nezbytnou součinnost a aktivně spolupracovat na zmírnění či odstranění negativního důsledku. 

V případě závady, pronajímatel poskytne nutné informace, pokyny a povolení k opravě/odtahu/zabezpečení nebo pošle odborníka, který závady odstraní. Nájemce musí zastavit další užívání, jestliže je zde obava, že by závada mohla způsobit další nebo větší škody. Pronajímatel neodpovídá za škody a závady způsobené nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, nedodržením pokynů či neautorizovaným zásahem. Pokud v důsledku závady či jiné události, za kterou odpovídá pronajímatel, utrpí nájemce jakoukoliv škodu či újmu, je pronajímatel povinen ho odškodit, a to až do výše poskytnutého plnění, tj. sjednané výše nájmu.

 

V. Ostatní ujednání

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jejího porušení, konce platnosti nebo její neplatnosti budou rozhodovány, dle občanského zákoníku.

Bude-li nájemce v prodlení s odevzdáním předmětu nájmu po 22 hodině dne určeného k vrácení, či jinak poruší tuto smlouvu, uhradí pronajímateli za každý započatý den prodlení nájemné stanovené touto smlouvou a zaplatí mu navíc smluvní pokutu ve výši 1500,– Kč za každý den prodlení, i když prodlení nezavinil. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Zároveň bude plavidlo považováno za odcizené a bude okamžitě nahlášeno jako pohřešované Policii ČR.