DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

Půjčovní a provozní řád

Půjčovní řád půjčovny plavidel – Půjčovna motorových lodí.

                     PŮJČOVNA PLAVIDEL PRAHA s.r.o., se sídlem Javor 25, 549 57, Teplice nad Metují

provozovna: Praha Modřany, ulice Vltavanů

 

1.     Plavidla včetně vybavení se zapůjčují odpovědné osobě starší 18-ti let.

2.     Vztah mezi nájemcem a půjčovnou plavidel se řídí ustanovením Občanského zákoníku. Nájemce je povinen dodržovat Provozní a půjčovní řád a pokyny pronajímatele nebo jím určeného zástupce a ostatní platné právní předpisy.

3.     Za dodržování právních předpisů, pravidel plavby i ostatních předpisů odpovídá nájemce. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené pronajímatelem třetím osobám v době nájmu plavidla

4.     Posádky lodí jsou povinny dodržovat pokyny obsluhy plovoucích zařízení.

5.     Doba nájmu je vymezena ve smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla.

6.     Plavidla se zapůjčují po vyplnění dotazníku, předložení dokladu totožnosti, podpisu půjčovního a provozního řádu, seznámením se ze základními pravidly plavebního provozu a s příručkou uživatele příslušného plavidla.

7.     Nájemce je povinen zabránit škodě na plavidle, škodě na jiných plavidlech a na zařízeních vodní cesty.

8.     Nájemce je povinen dbát na svoji bezpečnost a ochranu majetku na palubě.

9.     Při závažným porušením provozního a půjčovního řádu je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu a odebrat plavidlo.

10.  Asistence v případě poruchy je zahrnuta v ceně pronájmu a pronajímatel ji odstraní s minimálním prodlením. Pokud závada odstranit nelze, a není způsobena nájemcem, pronajímatel vrátí nájemci nájemné od okamžiku nahlášení závady do doby ukončení pronájmu.

11.  Nájemce platí nájemné v okamžiku uzavření smlouvy v hotovosti.

12.  Neplavci a děti di 10ti let musí mít nasazeny plovací vesty. Plavidlo nesmí být přetěžováno větším množstvím osob než je pro plavidlo určeno.

13.  Před zapůjčení plavidla je vybírána vratná kauce z které je hrazeno poškození plavidla. V případě že poškození přesáhne výši kauce, může být škoda vymáhána provozovatelem od odpovědné osoby. Vrácení kauce proběhne při vrácení plavidla pokud nájemce vrátí plavidlo nepoškozené a s kompletním vybavením. Za škody na plavidle odpovídá nájemce v plném rozsahu.

14.  Pronajímatel neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz a dokladů na plavidle.

15.  Při předání a převzetí plavidla se pronajímatel řídí těmito pravidly. Nájemce je seznámen s veškerými nutnými dokumenty – Provozním a Půjčovním řádem, příručkou uživatele konkrétního plavidla, je zaškolen a seznámen s vybavením plavidla. Nájemce je povinen vrátit plavidlo uklizené a nahlásit pronajímateli veškerá poškození